Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
21 Styczeń 2020
Szkoła
Strona główna
Patron
Historia Szkoły
Dyrekcja Szkoły
Pracownicy Szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Dokumenty Szkoły
Lokalizacja
Kontakt
Zamówienia publiczne
Zapytanie ofertowe na remont ogrodzenia szkoły
Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych na stołówkę szkolną
Zapytanie ofertowe na dostawę książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Boiska i place zabaw
Documaster


LOGOWANIE
Historia szkoły
     Historia szkoły

        W połowie 1972 roku władze oświatowe w Wieruszowie realizując ministerialny projekt o organizacji szkolnictwa zbiorczego, podjęły decyzję o przeprowadzeniu modernizacji i rozbudowy budynku szkolnego przy ulicy Teklinowskiej 27. Prac wykonawczych podjęło się Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Wieluniu, z którym sporządzono umowę na wykonanie budowy pod koniec 1972 roku.
        Modernizację i rozbudowę rozpoczęto we wrześniu 1973 roku od budowy nowej części budynku w formie podkowy licując w kierunku południowym ze starym obiektem. Przy wykonywaniu prac ziemnych, porządkowaniu terenu, a szczególnie przy pracach niefachowych czynnie pomagała młodzież klas VI – VIII oraz nauczyciele. Zmodernizowany i rozbudowany obiekt miał być oddany do użytku w 1975 roku. Jednakże zmiany administracji terenowej, trudności materiałowe oraz modernizacja dokumentacji technicznej w czasie budowy wpłynęły na przerwanie prac budowlanych na okres dwóch lat (1976 – 1978). Nowy generalny wykonawca: Zakład Modernizacyjno-Budowlany w Kępnie przystąpił do kontynuacji budowy w drugiej połowie 1978 roku. Decyzja Kuratora Oświaty o wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 1980/81 w nowym obiekcie ZSG przyśpieszyła prace budowlane i doprowadziła ostatecznie po wielu latach do oddania obiektu szkolnego do użytku. W skład obiektu w chwili oddania wchodziło 15 izb lekcyjnych, w tym sale do nauczania fizyki, chemii i biologii, pracownie techniki, sala muzyczna oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Dla pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych przygotowano w szkole świetlicę, która oprócz dożywiania miała sprawować bardzo ważną funkcję opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły zbiorczej z punktów filialnych. Ponadto do szkoły przylegają rozległe tereny sportowe: boisko do gier zespołowych, boisko trawiaste, plac rekreacyjny oraz oddane w styczniu 2003r. miasteczko rowerowe.
        W dniu 1 września 1980 roku na terenie nowo oddanego obiektu miała miejsce wojewódzka inauguracja roku szkolnego, w której oprócz licznie zgromadzonej młodzieży i rodziców udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich oraz miejskich. Naukę w nowo otwartej placówce oświatowej rozpoczęło 412 uczniów, w tym 287 dojeżdżających. Gminnym Dyrektorem Szkół był mgr Mieczysław Urbaniak, zastępcą do spraw wychowawczych był Jan Powolny, natomiast dyrektorem do spraw szkół filialnych Kazimierz Kaźmierczak. Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej został mgr Jerzy Mrugała. W chwili otwarcia szkoła zatrudniała 27 nauczycieli i liczyła 16 oddziałów. Na terenie placówki działały i działają do tej pory liczne organizacje szkolne i koła zainteresowań, których zadaniem jest aktywizacja młodzieży oraz rozwijanie jej zainteresowań. 1 września 1982 roku uruchomiono w ZSG 3 oddziały klas specjalnych (z kl. IV – VIII) przeniesionych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie. W kolejnym roku szkolnym 1983/84 po raz pierwszy utworzona została na terenie szkoły klasa VII uzawodowiona. Rok szkolny 1984/85 to zarówno zmiana nazwy szkoły oraz dyrekcji. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieruszowie, bo taką nazwę przyjęła placówka, objął mgr Marian Kazuś, zastępcą zaś została mgr Janina Moska. Zmiana nazwy szkoły nie doprowadziła do zmian organizacyjnych. Dalej naukę w szkole kontynuowały dzieci i młodzież z Wieruszowa oraz okolicznych wiosek (Mirków, Kuźnica Skakawska, Dobry Dział, Teklinów i Jutrków). W kolejnych latach nie zmieniała się także liczba uczniów, która w zależności od roku wahała się w granicach 400. Szkoła Podstawowa nr 3, to szkoła, w której oprócz ciągu normalnego funkcjonował, także ciąg klas specjalnych oraz klas uzawodowionych. 19 września 1988 roku ze względu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wyszanowie, naukę w placówce przy ulicy Teklinowskiej 27, podjęli uczniowie klas V – VIII tejże szkoły, z własną kadrą nauczycielską. Od roku szkolnego 1992/93 do szkoły dowożono dzieci jedynie z Mirkowa i Kuźnicy Skakawskiej, z uwagi na organizację w Teklinowie szkoły ośmioklasowej, począwszy od roku 1991. W kolejnych latach zarówno liczba uczących się dzieci, jak i ilość oddziałów nie ulegały większym zmianom. Kolejne roczniki opuszczały mury szkoły. Zmieniało się także grono pedagogiczne, jedni nauczyciele przechodzili na zasłużona emeryturę, zastępowali ich nowi, inni zmieniali miejsce pracy. Jedynie dyrekcja szkoły pozostała ta sama.
        1 września 1999 roku rozpoczął się nowy rok szkolny w tym samym budynku, lecz już w innej szkole. Zgodnie z za-łożeniami reformy oświatowej, właśnie w tym dniu w całej Polsce wprowadzono nową organizację szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego. W miejsce ośmioklasowej szkoły podstawowej uruchomiono sześcioklasową szkołę podstawową oraz gimnazjum. Nowa nazwa placówki, to Zespół Szkół nr 2, który obejmuje Szkołę Podstawową nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Wieruszowie. W nowej szkole naukę rozpoczęło 243 uczniów Szkoły Podstawowej i 83 uczniów Gimnazjum (10 oddziałów klas normalnych, 1 oddział klas uzawodowionych, specjalnych oraz klasa życia). Funkcje dyrektora nadal pełnił mgr Marian Kazuś, zastępcą dyrektora była mgr Janina Moska. Szkoła zatrudniała 31 nauczycieli. Od momentu otwarcia szkoły tj. od 1 września 1980 r. aż do chwili obecnej uczniowie tej szkoły, czynnie uczestniczyli we wszelkiego rodzaju konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych organizowanych zarówno na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym jak i wojewódzkim, osiągając bardzo dobre wyniki, zdobywając, wyróżnienia nagrody i medale. Z dniem 1 września 2001 roku nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły, odchodzącą na emeryturę mgr Janinę Moskę zastąpiła mgr Jadwiga Diduch. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było przystąpienie w roku szkolnym 2002/2003 do akcji pod nazwą „Szkoła z klasą” , organizowanej przez wydawcę „Gazety Wyborczej” spółkę Agora S.A. oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Patronem tej Akcji był Prezydent RP – Aleksander Kwaśniewski. Po zaliczeniu wszystkich wymaganych w konkursie zadań, Zespół Szkół nr 2 w Wieruszowie otrzymał zaszczytny tytuł „Szkoły z klasą”.
        Innym niemniej ważnym wydarzeniem dla Zespołu było nadanie szkole w dniu 21 października 2003 roku przez Starostę Powiatu Wieruszowskiego statusu Honorowego Opiekuna Przyrody i przekazania pod opiekę pomnika przyrody w postaci 95 dębów czerwonych porastających pas przydrożny drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Kuźnica Skakawska.
        W roku 2003 przeprowadzono prace modernizacyjne budynku Zespołu Szkół nr 2 w Wieruszowie. Remont finansowany był ze środków inwestycji gminnych, gminnych także ze środków WNOŚ i GW w Łodzi i z Kontraktu Wojewódzkiego.
        W miesiącu lutym 2003r. wymieniono ponad 150 okien i drzwi wejściowe. W lipcu i sierpniu zastąpiono instalacje węglową C.O. instalacją gazową, prowadząc jednocześnie prace przy ocieplaniu ścian budynku i dachu. Wymieniono także parapety okienne zewnętrzne, położono opaski przyścienne z kostki brukowej, usprawniono wentylację w budynku oraz oświetlenie szkoły. Wykonano pracę przy naprawie kanalizacji ściekowej, pomalowano korytarze i klatki schodowe. Z pomocą sponsorów naprawiono parkiet w sali gimnastycznej oraz wykonano prace zabezpieczające okna.
        Jesienią 2003 roku rozpoczęły się prace doprowadzające gaz do budynku szkolnego. Po miesiącu ogrzewania na olej, w dniu 26 listopada zostało ostatecznie uruchomione ogrzewanie gazowe. Ostatnim etapem prac remontowych w budynku Zespołu Szkól nr 2 w Wieruszowie było przyłączenie na przełomie roku 2003/2004 instalacji kanalizacyjnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.
        Dzięki przeprowadzonej modernizacji szkoły stała się ona budynkiem nowoczesnym, spełniającym standardy europejskie.
        W I półroczu 2004 r. dyrektor szkoły mgr Marian Kazuś wrócił do wcześniejszej idei nadania szkole imienia. Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej zaproponował, aby wybrać patrona i nadać jego imię szkole. Rada Pedagogiczna przyjęła propozycję jednogłośnie. Została przeprowadzona ankieta wśród pracowników, uczniów i rodziców, dotyczyła ona wyboru kandydata na patrona szkoły. W I etapie zgłoszono 22 kandydatury. Do następnego etapu zakwalifikowano 5 kandydatur, które otrzymały największą liczbę głosów: Józefa Piłsudskiego, Wisławę Szymborską, Jana Kochanowskiego, Czesława Miłosza i Adam Mickiewicza.
        Dnia 19 stycznia 2005r. po wcześniejszej prezentacji przez uczniów naszej szkoły poszczególnych kandydatów na patrona szkoły, społeczność szkolna (uczniowie, pracownicy oraz rodzice) przystąpiła do głosowania. Największą liczbę głosów otrzymał Marszałek Józef Piłsudski, stając się tym samym patronem naszej szkoły.
        10 listopada 2005 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Po mszy świętej rozpoczął się przemarsz wszystkich uczestników do budynku Zespołu Szkół nr 2 w Wieruszowie. Tutaj odbyło się odczytanie Uchwały Rady Miejskiej nadającej szkole imię Patrona, uroczyste odsłonięcie i poświecenie tablicy pamiątkowej z popiersiem Marszałka, napisu na budynku oraz przekazanie przez przedstawicieli rodziców ufundowanego sztandaru. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna poświęcona osobie Patrona.
        Na początku 2006 roku narodziła się w naszej szkole inicjatywa powołania do życia Towarzystwa Historyczno – Kulturalnego „Arsonium”. Impulsem do stworzenia tego Towarzystwa były uroczystości związane z nadaniem szkole Patrona. W skład grupy inicjatywnej weszli dyrektor szkoły mgr Marian Kazuś, nauczyciel historii mgr Mariusz Dychto oraz absolwent szkoły mgr Paweł Grzesiak. Celem Towarzystwa jest zaktywizowanie społeczności lokalnej, czemu mają służyć wystawy w nowo otwartej izbie historycznej, sympozja naukowe oraz wycieczki organizowane dla członków Towarzystwa śladami historii regionu oraz postaci historycznych związanych z naszą „mała ojczyzną”.
        Dnia 1 września 2017r. w wyniku reformy szkolnictwa powróciły 8-letnie szkoły podstawowe i rozpoczęło się wygaszanie gimnazjów. Zespół Szkół nr 2 został przekształcony w Szkołę Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego co wiązało się między innymi ze zmianą sztandaru.
Uczniowie i Rodzice
Kalendarz Roku
  Szkolnego

Osiągnięcia uczniów
Konsultacje
Wywiadówki
Godziny lekcyjne
Dzwonki
Dowozy
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Stołówka szkolna
Rekrutacja
Oddziały sportowe 2019
KL I SP 2019-2020
Przedszkole 2019-2020
Kształcenie specjalne
Egzaminy
Ósmoklasisty
Dziennik elektroniczny


LOGOWANIE
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
25857 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | laptopokazja.pl | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie